در حال حاضر این سامانه دارای ماژول های زیر می باشد :​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مدیریت تامین کنندگان

توکن الکترونیک بازگشایی پاکات

ثبت نام تامین کنندگان

فراخوانی

تعریف مناقصات

بررسی پیشنهاد های ارائه شده در بستر الکترونیک