تولید شناسه پویا

در حال حاضر این سامانه دارای ماژول های زیر می باشد :​​​​​​​

 تولید راهنمای پرداخت​​​​​​​

کنترل و پایش حساب های بانکی​​​​​​​

مپینگ و انطباق تراکنش ها​​​​​​​

تولید سند پیش دریافت خزانه​​​​​​​

 تولید فیش بانکی رمز نگاری شده​​​​​​​