ثبت اطلاعات مصرف و تولید

مدیریت مخازن

مدیریت تجهیزات

مانیتورینگ و هشدار دهی

مدیریت کاربران و کارتابل

مدیریت گزارشات و نمودار ها

مدیریت بالانس جرمی

گزارشات برنامه تولید 

در حال حاضر این سامانه دارای ماژول های زیر می باشد :​​​​​​​​​​​​​​

گزارشات شدت مصرف انرژی

امکان اتصال به تجهیزات

وب سرویس های تبادل اطلاعات

پیش بینی مصرف آینده