آموزش پذیرش کارگزاری

تکمیل مستندات قرارداد مشتریان​​​​​​​

ورود به سیستم و ثبت سفارش مشتریان